zboża ekspandowane

KONWENCJONALNE, EKOLOGICZNE I BEZGLUTENOWE

zboża ekspandowane

KONWENCJONALNE, EKOLOGICZNE I BEZGLUTENOWE

Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych
 2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
 3. Pochodzenie danych
 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 5. Cel przetwarzania danych
 6. Przekazywanie danych osobowych
 7. Czas przetwarzania danych osobowych
 8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
 9. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych
 10. Organ nadzorczy i Skargi

1. Administrator danych osobowych

SOLIGRANO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wrocławska 20, 95-082 Dobroń.

2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych

 • Email: biuro@soligrano.pl
 • Poczta: SOLIGRANO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wrocławska 20, 95-082 Dobroń.

3. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z prowadzoną przez firmę działalnością. W tym w szczególności poprzez kontakty handlowe, audyty klientów, rekrutację, spedycję towarów, kontakt z biurem obsługi klienta, etc.

4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 • zawarcia i realizacji łączącej nas umowy,
 • realizacji obowiązków „SOLIGRANO Sp. z o.o. Sp. k. przewidzianych prawem, dotyczących faktur i innych dokumentów księgowych,
 • ochrony praw SOLIGRANO Sp. z o.o. Sp. k. zgodnie z przepisami prawa.

5. Cel przetwarzania danych

 1. Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
 • Kontaktu z klientem
 • Obsługi zamówienia
 • Przyjmowania sugestii.
 • Rozpatrywania reklamacji.
 • Prowadzenie działań marketingowych .
 • Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika - przez e-mail lub/i telefon.Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

    b. Ze względu na prawnie uzasadniony interes SOLIGRANO Sp. z o.o. Sp. k.

    c. dane osobowe są przetwarzane również w celu:

 • Zapewnienia realizacji sprzedaży naszych produktów
 • Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
 • Archiwizacji danych.

 6. Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez SOLIGRANO Sp. z o.o. Sp. k. oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych SOLIGRANO Sp. z o.o. Sp. k. odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 7. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
 3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań.

9. Uprawnienia klienta względem własnych danych osobowych

Każdy klient ma prawo do:  

 1. Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
 3. Usunięcia danych.
 4. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym,   powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
 6. Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 7. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
 8. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
 • drogą elektroniczną na adres: biuro@soligrano.pl
 • na adres: SOLIGRANO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wrocławska 20, 95-082 Dobroń
 • osobiście w siedzibie Administratora.

Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

10. Organ nadzorczy i Skargi

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Infolinia: 606 950 000
www.uodo.gov.pl

Dane kontaktowe

SOLIGRANO Sp. z o.o. Sp. K.
Dobroń
ul. Wrocławska 20
95-082 Dobroń
Polska

pokaż mapę


tel.: +48 43 655 51 11
fax: +48 43 655 51 12

KRS: 0000595786
NIP: 7312050508
REGON: 363471853

Formularz kontaktowy

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane